czwartek, 30 października 2014Uwaga !!! 
Zmiana godzin otwarcia naszego salonu! Od 30.10.2014 do 28.02.2015
salon będzie czynny
 od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10:00 do 17:00 
w soboty od 10:00 do 14:00.

Suknia ślubna z muślinu.

Suknia ślubna inspirowana stylem greckim. Kolor ivory. Dekolt w serce, marszczenia w talii i biuście. Ozdobne srebrne aplikacje z przodu oraz z tyłu. Tren podczepiany. Dodatkowo w komplecie bolerko. 
Rozmiar 36. środa, 22 października 2014

Suknia ślubna firmy Herm's model Callidora.

Suknia ślubna firmy Herm's model Callidora. Fason klasyczny. Kolor biel. Zdobiona na dekolcie oraz na lewym boku perełkami, kryształkami oraz koralikami. Marszczona góra sukni, dół prosty, zwiewny. Bardzo eksponuje wcięcie w talii, oraz ukrywa szersze biodra. Zapinana na zamek. Tren podpinany. Rozmiar 36/38.środa, 15 października 2014

Tren­dy ślub­ne 2015


Tren­dy ślub­ne 2015

Ete­rycz­ność
Jed­nym z głów­nych mo­ty­wów bę­dzie de­li­kat­ność i lek­kość. Za­mie­rzo­ny efekt zo­sta­nie uzy­ska­ny dzię­ki za­sto­so­wa­niu od­po­wied­nich tka­nin w tym je­dwa­biu i tiu­lu.

Suknia dostępna w naszym salonie.

Suknia dostępna w naszym salonie 


Suknia dostępna w naszym salonie.


Suknia dostępna w naszym salonie.Wprost z Olim­pu
Styl grec­ki to ko­lej­ny trend, z któ­rym spo­tka­my się w 2015 ro­ku. Dłu­gie, le­ją­ce się tka­ni­ny, z od­cię­ciem pod biu­stem to świet­ne roz­wią­za­nie dla drob­nych, ale wy­so­kich ko­biet, a tak­że dla przy­szłych mam.Suknie dostępne w naszym salonie. Suknia dostępna w naszym salonie.Baskinki na­dal na to­pie
Ba­skin­ki ro­bią praw­dzi­wą fu­ro­rę. Pro­jek­tan­ci po­lu­bi­li te zdo­bie­nia do te­go stop­nia, że po­sta­no­wi­li po­zo­sta­wić ten ubie­gło­rocz­ny trend tak­że na przy­szły se­zon. To ide­al­na roz­wią­za­nie dla tych pa­nien mło­dych, któ­rym za­le­ży na po­sze­rze­ni li­nii bio­der i nada­niu ca­łej syl­wet­ce ko­bie­co­ści.


Suknia dostępna w naszym salonie.
Bli­sko cia­ła
Pro­jek­tan­ci po­my­śle­li tak­że o pa­niach, któ­re po­sia­da­ją fi­gu­rę mo­del­ki, z ide­al­ną li­nią bio­der, świa­do­mych swo­jej ko­bie­co­ści. Sy­ren­ki to suk­nie ślub­ne, któ­re są de­dy­ko­wa­ne wła­śnie im. Te­go ty­pu kre­acje, któ­re od kil­ku se­zo­nów kró­lu­ją wśród ślub­nych tren­dów, bę­dą mod­ne rów­nież w przy­szłym ro­ku. ­Suknia dostępna w naszym salonie.
Suknia dostępna w naszym salonie.

Suknia dostępna w naszym salonie.
Suknia dostępna w naszym salonie.Styl bo­ho
W mo­dzie ślub­nej go­ści już od de­ka­dy. Kre­acje w tym sty­lu cha­rak­te­ry­zu­je zwiew­ność, pro­sto­ta i ro­man­tycz­ność, czer­piąc jed­no­cze­śnie z róż­nych sty­lów i łą­cząc wszyst­ko w zgrab­ną ca­łość. 


Suknia dostępna w naszym salonie.
 Suknia dostępna w naszym salonie.Suknie ślubne 2 w 1 - dopinane spódnice i treny
Suknia 2 w 1 dostępna w naszym salonie.


 Dekolt w szpic
  Na salony wraca także seksowny dekolt w kształcie litery V.


Suknia dostępna w naszym salonie.Suknie z obniżonym stanem
Pozwolą na uwydatnienie Twoich krągłości i równocześnie zachowasz formę „większej” sukni ślubnej.


 Suknia dostępna w naszym salonie.Suknia dostępna w naszym salonie.

Suknia ślubna z koronkową górą.


Projektanci coraz częściej dodają cieniutką koronkę do swoich projektów.

Suknia dostępna w naszym salonie.

                                                     
Suknia dostępna w naszym salonie.Suknia dostępna w naszym salonie.
Suknia dostępna w naszym salonie.

Suknia dostępna w naszym salonie.